Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
   XXV NIEDZIELA XWYKŁA

 1. Zapraszamy dzisiaj uczniów z klas VII SP zapraszamy na I spotkanie rozpoczynające przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania na Msze św. o godz. 12.00.
 2. W środę nowenna do MB Nieustającej Pomocy po Mszy św. przedpołudniowej i po Mszy św. wieczornej. W Lubinicku Msza św. z nowenną o godz. 17.00.
 3. W czwartek o godz. 16.00 spotkanie Oazy Dzieci Bożych w sali w domu parafialnym. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek po wieczornej Mszy św.
 4. W piątek Świętych Archaniołów: Michała, Rafała i Gabriela – święto. O godz. 18.00 Msza św. Odpustowa w parafii św. Michała.
 5. W sobotę o godz. 11.00 spotkanie ministrantów i lektorów w salce parafialnej. Na to spotkanie zapraszamy również wszystkich chętnych, którzy chcieliby służyć do Mszy św.
 6. W przyszłą niedzielę 1 października o 17.30 rozpoczynamy Nabożeństwa Różańcowe.
 7. Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca i Apostolstwa Margaretka do Rokitna odbędzie się 7 października, w pierwszą sobotę miesiąca. Zapisy chętnych na wyjazd w zakrystii.
 8. Dziękujemy za wszelkie znaki życzliwości dla naszego kościoła, m.in. za kwiaty przy ołtarzu i wszelkie ofiary.

Dziękujemy Wszystkim Parafianom i naszym Gościom za dar Eucharystii. Życzymy Wszystkim dobrego tygodnia.

Jarosław Leśny – proboszcz

 

VADEMECUM WYBORCZE KATOLIKA

              

 

Wolne wybory są podstawową instytucją demokratyczną, pozwalającą obywatelom decydować o kierunku rozwoju wspólnoty politycznej. Ten doniosły akt, jak wszystkie inne działania katolików, powinien być inspirowany wiarą. Niniejszym dokumentem chcemy pomóc w podejściu do wyborów, które na różnych poziomach (samorządowym, krajowym, europejskim) będą odbywać się w najbliższych miesiącach.

 

W związku z tym przypominamy podstawowe zasady, jakimi powinien kierować się katolik. 

 

 1. Uczestnictwo w wyborach

 

Zaangażowanie i udział w wyborach stanowią dostępny dla każdego obywatela sposób realizacji „prawa i obowiązku” uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym. Udział w wyborach jest obowiązkiem sumienia katolika. Jest to bowiem dowód podstawowego zaangażowania się „na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego”[1].

 

 1. Znaczenie dobra wspólnego

 

Dobro wspólne stanowi sumę wartości, dzięki którym człowiek, rodzina i społeczność mogą pełniej i łatwiej osiągnąć własną doskonałość[2]. Realizacja tak rozumianego dobra wspólnego może być zapewniona jedynie wtedy, gdy polityka oparta jest o „poprawną koncepcję osoby ludzkiej”[3]. Obowiązek wyborczy wymaga zatem odpowiedzialnych decyzji w oparciu o zasady ładu moralnego.

 

 1. Wartości nienegocjowalne

 

W tych sprawach, które dotyczą istoty porządku moralnego, prawy rozum nie pozwala na kompromisy[4]. W konsekwencji katolicy:

 

 1. a) opowiadają się bezwarunkowo po stronie prawa do życia od poczęcia do naturalnego kresu, które to prawo „stanowi fundament współżycia między ludźmi oraz istnienia wspólnoty politycznej”[5];
 2. b) z równą determinacją zabiegają o ochronę praw rodziny, opartej na monogamicznym małżeństwie osób przeciwnej płci. Uważają zatem za niedopuszczalne zrównanie z rodziną innych form współżycia[6];
 3. c) stoją na straży zagwarantowania prymatu rodziców w wychowaniu swoich dzieci[7];
 4. d) bronią wolności sumienia i wolności religijnej, stanowiącej „serce praw człowieka”[8];
 5. e) sprzeciwiają się budowaniu świata „tak, jakby Boga nie było”[9];
 6. f) są zaangażowani na rzecz wewnętrznego i zewnętrznego pokoju, będącego podstawowym warunkiem realizacji dobra wspólnego;
 7. g) troszczą się o etyczny kształt procesów gospodarczych, sprzeciwiając się „ekonomii, która zabija”[10].

 

Kwestie te stanowią zbiór zasad, które powinny być uwzględnione podczas podejmowania decyzji wyborczych. „Właściwie ukształtowane sumienie chrześcijańskie nie pozwala nikomu przyczyniać się przez oddanie głosu do realizacji programu politycznego lub konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary i moralności”[11].

 

 1. Uznanie demokratycznych wyborów

O ile obowiązkiem katolika jest udział w głosowaniu i oddanie głosu zgodnie z własnym sumieniem, o tyle w sytuacji, gdy społeczeństwo już dokonało demokratycznego wyboru – nawet jeśli jest on sprzeczny z preferencjami głosującego – należy uszanować jego wynik. W sytuacji, gdyby „sprawujący władzę ustanawiali niesprawiedliwe prawa lub podejmowali działania sprzeczne z porządkiem moralnym, to rozporządzenia te nie obowiązują w sumieniu”[12]. Sprzeciw katolika względem tak stanowionego prawa wynika jedynie z posłuszeństwa Bogu, a nie z racji politycznych.

 1. Modlitwa za Ojczyznę

Mając na uwadze rangę demokratycznych wyborów w budowaniu dobra wspólnego w oparciu o przypomniane zasady, prosimy wszystkich o podjęcie modlitwy w intencji naszej Ojczyzny.

 

Rada ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 21.09.2023

[1] Jan Paweł II, Adhortacja Christifideles laici, nr 42; Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, nr 38.

[2] Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes, nr 75.

[3] Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, nr 46.

[4] Por. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.

[5] Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, nn. 2, 28.

[6] Por. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.

[7] Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.

[8] Jan Paweł II, Orędzie na XXXII Światowy Dzień Pokoju, 1999, nr 5.

[9] Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, nr 9.  

[10] Franciszek, Adhortacja Evangelii gaudium, nr 58.

[11] Por. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.

[12] Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1903.

 

Konto Parafialne: Santander Bank Polska S.A.
nr konta 18 1090 1593 0000 0001 0565 3553

Za wszelkie ofiary złożone na rzecz Parafii bardzo serdecznie dziękujemy. 

tel. kontaktowy do naszej parafii: 518 991 813

mail: swiebodzinkp@diecezjazg.pl