Wszystkie wpisy, których autorem jest Krzysztof Migacz

Dyżurny numer kontaktowy do naszej parafii: 518 991 813

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE CHRZESTNYCH

W związku z trudnościami dotyczącymi wyboru odpowiednich kandydatów na funkcje chrzestnych i świadków bierzmowania, jak również weryfikacji spełnianych przez nich warunków określonych w kan. 874 §1 i kan. 893 Kodeksu Prawa Kanonicznego, przygotowany został stosowny formularz – Zaświadczenie potwierdzające zdolność do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego / świadka bierzmowania, który wyżej wymienieni kandydaci winni wypełnić przed własnym proboszczem, a ten potwierdzić swoim podpisem i pieczęcią parafii.

Jeśli kandydaci pochodzą z innych diecezji, formularz ten należy przekazać im przez rodziców zgłaszających kandydatów na te funkcje, z prośbą o jego wypełnienie we własnej parafii i przekazanie do parafii planowanego chrztu bądź bierzmowania.

Tym samym wychodzą z użycia dotychczasowe wzory formularzy.

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r.

ks. Piotr Kubiak Kanclerz Kurii+Tadeusz Lityński Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Zielona Góra, 19 lipca 2022 r.

Znak: B1-2/22